Profesionální ověřené soudní překlady s kulatým razítkem

NĚMČINA, HOLANDŠTINA, NIZOZEMŠTINA, VLÁMŠTINA
ITALŠTINA, ANGLIČTINA                                                         Meteostanice v obci Brníčko

hol

Podmínky vyhotovení překladu

Zadání překladu:

Objednatel zašle písemnou objednávku překladu (e-mailem). V objednávce uvede požadovaný termín vyhotovení překladu, jazyk, do kterého má být překlad proveden, fakturační údaje a kontaktní údaje. Zhotovitel vyhotoví na základě objednávky písemnou kalkulaci. Po písemném potvrzení kalkulace objednatelem zahájí zhotovitel práci na překladu. Termín dodání překladu se začíná počítat od okamžiku potvrzení kalkulace objednatelem.

Zaslání podkladů k překladu:

Objednatel zašle texty k překladu e-mailem, poštou nebo je předá osobně. Podklady pro překlad se soudním ověřením zašle objednatel poštou nebo je předá osobně. Zhotovitel zašle vyhotovený překlad e-mailem, překlad se soudním ověřením zašle dle dohody s objednatelem poštou nebo ho předá osobně.

Cena díla:

Zhotovitel je povinen uvést cenu za překlad v kalkulaci. Cenu za každou zakázku stanovuje zhotovitel dle aktuálního CENÍKU . Pokud má objednatel k dispozici terminologii, která se má při překladu použít, je povinen ji dát zhotoviteli k dispozici.

Platební podmínky:

Po poskytnutí plnění je zhotovitel povinen vystavit za provedenou práci daňový doklad (fakturu) se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn zahrnout několik plnění pro stejného objednatele do jednoho daňového dokladu, pokud pro objednatele vyhotovuje vyšší počet zakázek. Zhotovitel v takovém případě může vystavit daňový doklad v měsíčních intervalech. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.